Organizasyon Şeması

Genel Kurul
GAZBİR’in ana kural koyucu organı Genel Kurul olup, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir Mayıs ayında toplanır ve üyeleri arasından 11 asil, 11 yedek Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan seçer. GAZBİR’in gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek hakkına da sahiptir.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu GAZBİR’i, GAZBİR tüzüğü ile belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda yönetir ve tüm meselelerde GAZBİR’in çıkarlarını temsil eder. Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Muhasip Üye ve diğer üyelerle birlikte 11 kişiden oluşur.

Birlik Sekreteryası
Birlik Sekreteryası GAZBİR’i temsil ve günlük işlerin yönetiminden sorumlu olup, GAZBİR adına yapılan çalışma grubu faaliyetleri ve diğer aktiviteleri koordine etmektedir.