Çalışma Komisyonları

GAZBİR İHTİSAS KOMİSYONLARI

2013 yılında oluşan yeni Başkanlık ve Yönetim Kurulu ile birlikte yapısal bazı değişikliklere gidilmiştir.

2013 yılında doğal gaz dağıtım sektörü faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla kademeli olarak ihtisas komisyonları kurulmuştur.

Komisyonlar dağıtım şirketlerimizin ilgili konuda yetkin ve temsil kabiliyetine haiz üyeleri ile oluşturulmuştur. Şirketlerimizin katılımının en üst seviyede sağlanmasının yanı sıra çalışmalara olumlu katkı sağlayabilecek yapıların oluşturulması amaçlanmıştır.

Komisyonlar gündemlerindeki konulara göre aylık veya ihtiyaca göre daha sık aralıklarla toplanmaktadır. Oluşturulan çalışmalar başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere komisyon üyelerimiz kanalıyla dağıtım şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır.

Komisyonlar aynı zamanda GAZBİR’in EPDK, ETKB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil edilmesi ve sektörümüzün spesifik konulardaki beklenti ve tavsiyelerinin paylaşılması görevini de yerine getirmektedir.

Faaliyet dönemi içerisinde komisyon yapıları ve faaliyetleri olgunlaşma sürecini tamamlamış olup, önümüzdeki döneminde sektörümüzün temsili anlamında çok daha etkin bir rolü üstlenecektir.

 

GAZBİR Sevkiyat Kontrol Merkezleri ve EBT Komisyonu

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin Sevkiyat Kontrol Merkezlerinin BOTAŞ’a ait Elektronik Bülten Tablosu’na (EBT) anlık veri aktarımı konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla etkin bir çalışma yürütülmüştür. EPDK tarafından dağıtım şirketlerimize bildirilen yükümlülükler Komisyon tarafından değerlendirilmiş ve uygulanması mümkün olmayan talepler konusunda EPDK ve BOTAŞ nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Komisyonun etkin çalışması sayesinde dağıtım şirketlerimiz EBT’ye veri aktarımı konusunda büyük bir aşama kaydetmiş ve % 99 oranında anlık veri aktarımı yapabilir konuma gelmiştir.

 

GAZBİR Mevzuat Komisyonu

Komisyonun amacı mevcut doğal gaz piyasası mevzuatının uygulamasında ortaya çıkan güncel problemlerin tespiti ve giderilmesi için taslak çalışmalar oluşturulmasıdır. Komisyon aynı zamanda dağıtım şirketlerimizin kendi bölgelerinde ortaya çıkan yeni uygulama gereksinimlerinin diğer şirketlerimiz ile paylaşılması ve uygulama birliği oluşturulmasını amaçlamaktadır.

 

GAZBİR Tarifeler Komisyonu

EPDK tarafında belirlenen birinci tarife dönemi 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde tarife alan şirketlerimiz açısından bir çok yeni durum tespit edilmiştir. Tarife metodolojisinin uygulamasından kaynaklı olarak bir çok problem ortaya çıkmıştır. GAZBİR Tarife Komisyonu mevcut metodolojinin uygulamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan aksaklık ve problemleri tespit ederek bunların tarife dönemi içerisinde giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Komisyon aynı zamanda 2017-2022 yıllarında geçerli olacak olan ikinci tarife dönemi çalışmalarını da yürütmektedir. EPDK Tarifeler Dairesi ile yürütülmekte olan çalışma kapsamında detaylı analizler ve değerlendirmeler Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir. Komisyona GAZBİR bünyesinde istihdam edilmekte olan bir  istatistik uzmanı destek vermekte ve hesaplamaları yapmaktadır.

 

GAZBİR Kamulaştırma Komisyonu

2017-2020 yılları arasında 222 ilçeyi kapsayan genişleme yatırımları ve mevcut dağıtım bölgelerinde şebeke genişlemeleri ve yatırım süreçleri tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalar esnasında dağıtım şirketleri çeşitli kamu kuruluşlarında sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu sebeple GAZBİR bünyesinde kamulaştırma işlerinin yürütülmesinde, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve hızla giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve çözüm önerileri oluşturulması ve ivedilikle kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerin yapılması için GAZBİR Kamulaştırma Komisyonu kurulmuştur.

 

GAZBİR Teknik Komisyonları

Sistem, ürün, hizmet ve işgücü niteliğinin artırılmasına ilişkin olarak birçok faaliyet sürdürmektedir. Faaliyetlerini, EPDK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler, MYK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, DOSİDER, TURKBESD, DODER, BACADER gibi ilgili Kurum ve STK lar ile birlikte gerçekleştirmektedir. Bu komitelerimiz, SAYKOM, GAZTEK, BASTEK ve TSE Doğal Gaz ve Ekipmanları komitelerinde üye olarak da yer almaktadır.