ÜYELİK ŞARTLARI

Tüzüğümüzün üyeliğe ilişkin maddeleri;

DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 5.

5.1. GAZBİR’e  medeni hakları kullanma ehliyetine sahip  olan ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre dağıtım şirketi  lisansı ile faaliyet gösteren şirketler  üye olabilir.
5.2. GAZBİR’e üyeliği; ilgilinin GAZBİR’ce hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalayarak  GAZBİR’e başvuruda bulunması üzerine Yönetim Kurulu Kararı  ile  gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu  ilgilisine yazı ile duyurmak  zorundadır.
5.3. Derneğe üye her tüzel kişi bir kişi ile temsil edilebilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

MADDE 6. GAZBİR hiçbir durumda, üyelerinin ifade ettikleri görüşlerinden dolayı sorumlu değildir.  

ÜYELİKTEN ÇIKMA            

MADDE 7. Hiç kimse,  GAZBİR’e üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üye bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bu isteğini bildirerek GAZBİR üyeliğinden çıkabilir.  

MADDE 8. GAZBİR Üyesinin;
8.1. Meri mevzuata ve tüzüğe göre Derneğe üye olma hakkını kaybetmesi,
8.2. GAZBİR’in amaç ve faaliyetlerine aykırı harekette bulunması,
8.3. Yetkisi olmadan GAZBİR’i herhangi bir vecibe altına ve zarara sokması,
8.4.  Taahhüt etmiş olduğu aidatını ödemeyip, yapılan yazılı tebligata rağmen ödememekte ısrar etmesi, hallerinde GAZBİR Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar ilk toplantısında Genel Kurul’a bildirilir. Üyelikten çıkarılma işlemi Genel Kurulca onaylandıktan sonra Üye Kayıt Defteri’nden üyenin kaydı silinir.
8.5. Bu maddede gösterilen sebeplerle çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edilemez.

Üyelik İçin Gereken Evraklar:

1) Doğal Gaz Dağıtım Lisansı fotokopisi.
2) Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneğine üye olma konusunda dağıtım şirketi yönetim kurulu kararı.
3) Dağıtım şirketini GAZBİR'de temsil edecek kişinin belirlendiği, dağıtım şirketi yönetim kurulu kararı (madde 2 ve 3’e ait karar tek bir Yönetim Kurulu kararında olabilir).
4) Ticaret sicilinden alınmış belge.
5) Dağıtım şirketini temsil edecek (3.maddede belirtilen) kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

Aidatlar:

Giriş: 10000 TL
Yıllık: 16626,5 TL

Haber Başlıkları