KURULUŞ TÜZÜĞÜ

    TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ        

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI

 

MADDE 1.

 

1.1.   Derneğin adı “Türkiye Doğal Gaz  Dağıtıcıları Birliği Derneği ” dir.

1.2.   Derneğin kısa adı “GAZBİR” dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

 

MADDE 2.

 

2.1.   Derneğin merkezi Ankara’dır.

2.2.  Genel Kurul Kararı ile Derneğin merkezi başka şehirlere taşınabilir.

2.3.   Derneğin şubesi yoktur ve açılmayacaktır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

 

MADDE 3.

 

3.1. Ülkemizin ilerlemesine ve kalkınmasına katkı sağlamak üzere doğal gaz   piyasasının gelişmesini temin edecek faaliyetlerde  bulunmak,

3.2.  Şehir içi doğalgaz dağıtımında  meydana gelen gelişmeleri takip etmek, uygulama birliği sağlamak, ortak çalışma ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak,

3.3.  Doğalgaz dağıtımına dair müşterek sorunları tespit etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla  irtibata geçerek çözüme kavuşması yolunda çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

3.4.   Ortak   çalışma ve müzakerelerle doğal gaz sektörünü ilgilendiren teknik, ekonomik, hukuki tüm  meseleleri ortaya çıkarmak, yurt içinde ve yurt dışında bu sektöre faydalı çalışmaların yapılmasını ve bunların tanıtılmasını teşvik etmek,

3.5.   Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında doğal gaz sektörü  ile ilgili her türlü dernek ve birliklere üye olmak, sektörü temsil etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek,       

3.6.  Kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bilgi, teknoloji ve deneyimleri paylaşmak,

3.7. Doğal gazın kaliteli, sürekli, ekonomik ve güvenli esaslar çerçevesinde kullanılması için  tesis, işletme, etüt, teknik donanım, projelendirme ve uygulama işleri dahil her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,

3.8. Doğal gaz piyasasına ilişkin ilke, kural ve standartların belirlenmesine katkı sağlamak,

3.9. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer hizmetleri yapmak.

 

DERNEĞİN  ETKİNLİKLERİ

 

MADDE 4.

 

Dernek, amacına ulaşılması için;

4.1.  Üyeler arasında  bilgi alış verişini sağlar, doğalgazın   tanıtılması ve dağıtımının yaygınlaştırılması için   duyuru, bülten, dergi, kitap çıkarır, bunlara yönelik   faaliyeti destekler,

4.2.  Üyelerin ihtiyaç ve sorunlarını araştırır, tespit eder ve bunların karşılanması ya da   çözüme kavuşturulması için kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişim ve önerilerde  bulunur,

4.3.  İlgili kurum ve kuruluşlarla teması  sürdürerek, doğalgaz piyasaları ile ilgili mevzuata yönelik   öneriler getirir, çalışmalarını gündeme taşır, piyasanın gelişmesi için çaba gösterir,

4.4.  Üyelere  bilgi ve deneyim kazandıracak etkinliklerde bulunur. Kamu ve özel kurum,   kuruluşlar ve  üniversitelerle ortak faaliyetler yürütür,

4.5.  Dernek amaçları doğrultusunda oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar,

4.6.  Gayesini gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, Yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir,  Türk doğalgaz sektörünü yurt dışında ve yetkili uluslararası organizasyonlar     nezdinde  temsil eder,

4.7. Doğalgaz sektörü ile ilgili olarak  gerekli izini almak kaydı ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, temsil,  konferans, sempozyum, forum, fuar ve  sergi düzenlemek, bu etkinliklere katılmak  sureti ile üyelerinin bilgi, ve deneyimlerinin artmasını sağlar,

4.8. Dernek en az yedi gün önceden merkezinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin Valiliklerine bildirimde bulunmak şartı ile yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, ya da yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurt dışına gönderebilir. Bildirimde davetin amacı, tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere veya temsilcilere ait bilgiler bulunur, 

4.9. Dernek amacı  ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, 

4.10. Yardım Toplama Kanunu ile bu  Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verebilir, burs verebilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

4.11. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar,

4.12. Gerektiğinde işletme faaliyetinde bulunur, kiralar, kiraya verir veya işletir,

4.13. Yazılı veya görsel medyadan faydalanabilir, internet sitesi açarak üyelerini ve doğal gaz piyasasını bilgilendirir,

4.14. Her türlü tesis, işletme, etüt, teknik donanım, projelendirme ve uygulama işlerini gerçekleştirir,

4.15. Derneğin yayın organlarına reklam alır,

4.16. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve yayın organlarına reklam verir,

4.17. Doğal gazın ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak mesleki alanlarda yeterlik esaslarını belirleyen, eğitim, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütür,

4.18. Dernek faaliyetleri sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçları karşılamak üzere gelir getirici projeler için her türlü ortaklıklar, iktisadi işletmeler, iktisadi teşekküller, şirketler kurar, kurulan ve kurulacak olan iktisadi işletme, iktisadi teşekkül ve şirketlere katılır ve bunları işletir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

DERNEĞE ÜYE OLMA

 

MADDE 5.

 

5.1. GAZBİR’e  medeni hakları kullanma ehliyetine sahip  olan ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre dağıtım şirketi  lisansı ile faaliyet gösteren şirketler  üye olabilir.

5.2. GAZBİR’e üyeliği; ilgilinin GAZBİR’ce hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalayarak  GAZBİR’e başvuruda bulunması üzerine Yönetim Kurulu Kararı  ile  gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu  ilgilisine yazı ile duyurmak  zorundadır.

5.3. Derneğe üye her tüzel kişi bir kişi ile temsil edilebilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 6.

 

GAZBİR hiçbir durumda, üyelerinin ifade ettikleri görüşlerinden dolayı sorumlu değildir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA     

      

MADDE 7.

 

Hiç kimse,  GAZBİR’e üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üye bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bu isteğini bildirerek GAZBİR üyeliğinden çıkabilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

MADDE 8.

 

GAZBİR Üyesinin;

8.1. Meri mevzuata ve tüzüğe göre Derneğe üye olma hakkını kaybetmesi,

8.2. GAZBİR’in amaç ve faaliyetlerine aykırı harekette bulunması,

8.3. Yetkisi olmadan GAZBİR’i herhangi bir vecibe altına ve zarara sokması,

8.4.  Taahhüt etmiş olduğu aidatını ödemeyip, yapılan yazılı tebligata rağmen ödememekte ısrar etmesi, hallerinde GAZBİR Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar ilk toplantısında Genel Kurul’a bildirilir. Üyelikten çıkarılma işlemi Genel Kurulca onaylandıktan sonra Üye Kayıt Defteri’nden üyenin kaydı silinir.

8.5. Bu maddede gösterilen sebeplerle çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edilemez.

 

ÜYENİN HAKLARI

 

MADDE 9.

 

Tüzel kişiler, Tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi aracılığı ile oylarını kullanır. Başkanlık veya temsilcilik görevi sona erdiği taktirde, Tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DERNEĞİN  ORGANLARI

 

MADDE 10.

 

Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

10.1. Genel Kurul

10.2. Yönetim Kurulu

10.3. Denetleme Kurulu

 

GENEL KURULUN  TOPLANMASI

 

MADDE 11.

 

11.1.  Genel Kurul Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan olarak üç yılda bir Mayıs ayında toplanır.

11.2.Genel Kurul, olağan toplantı dışında Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, Dernek Başkanının istifası halinde veya GAZBİR üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak ta toplanır.

11.3.  Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

11.4. Dernek Başkanının, istifası, Denetleme Kurulunun veya GAZBİR üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağırmadığı takdirde Denetleme Kurulunun veya  toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Bu halde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak , maddi ve fiziki imkanları sağlamak zorundadır.

 

ÇAĞRI USULÜ

 

MADDE 12.

 

12.1. Yönetim Kurulu, Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bu listeye göre üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle yazılı olarak  Genel Kurul toplantısına davet edilir. Davetiyede, çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir.

12.2. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

12.3. Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

12.4. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

 

MADDE 13.

 

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu  yerde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

 

MADDE 14.

 

14.1.  Genel Kurul, GAZBİR Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin  yarısından  bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir

14.2.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme  Kurulu üye tam sayı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

 

MADDE 15.

 

15.1.  Genel Kurul toplantıları bildirilen gün saat ve yerde yapılır.

15.2.  Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

15.3. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından imzalanır.

15.4. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

 

BAŞKANLIK DİVANI

 

MADDE 16.

 

16.1. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile bir yazmanı seçerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda kimliklerin gösterilmesi ve Hazirun cetvelinin imzalanması gerekir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

16.2. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılarak Başkan ve Yazman tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı tutanak ve belgeleri yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim etmek zorundadır.

16.3. Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde kurullara ve diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin isimleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sonuç bildirimi belgesi ile Mülki İdare Amirliğine bildirilir. Bu bildiriye Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği ile Tüzük değişikliği varsa metni de eklenir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

MADDE 17.

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınarak görüşülmesi zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 18.

 

Genel Kurul, GAZBİR’in en yüksek karar mercii olup kanunların kendisine verdiği ve Tüzük ile diğer organlara verilmemiş yetkileri kullanır. Genel Kurulun bu yetkileri devredilemez. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulca görüşülüp  karara bağlanır.

 

18.1. Tüzüğün ilgili hükümlerine göre GAZBİR  Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu  ve  Başkanı seçmek,

18.2. Dernek Merkezinin başka şehirlere taşınmasına karar vermek,

18.3. Üye giriş aidatları ile   üye yıllık aidatlarını  belirlemek,

18.4. GAZBİR’in Tüzüğünün değiştirilmesine ve Derneğin  feshine karar vermek,

18.5. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve hakkında   karar vermek,

18.6. Yönetim ve   Denetleme Kurulu  üyelerini ve Başkanı ibra etmek,

18.7. Yönetim Kurulunca hazırlanan yeni dönem bütçesini kararlaştırmak,

18.8. GAZBİR için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların satılması hususunda karar almak ve gereği için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

18.9. GAZBİR’in gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek,

18.10. Üyeliğe kabulün reddi veya üyelikten çıkarma kararına vaki itirazlar hakkında son kararı vermek.

18.11. GAZBİR’in federasyona katılmasına karar vermek,

 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

MADDE 19.

 

Kararlar  açık oylama suretiyle alınır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Başkanın seçimi gizli oylama ile yapılır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 

YÖNETİM KURULU

 

MADDE 20.

 

20.1. GAZBİR,  Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.   Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen Başkan dahil onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulundan önce seçilir.

20.2. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Ancak Dernekler Yönetmeliğinin 83. maddesine göre her takvim yılında bir önceki yıla ait işlem ve hesapları içeren ve Mahalli Mülki Amirliğe verilen Dernek Beyannamesinin bir özeti üyelerimize de gönderilir. Yönetim Kurulu mali durumu görüşüp karara bağlamak üzere Genel Kurulu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARARLARI

 

MADDE  21.

 

21.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra bir hafta içerisinde yapacağı ilk  toplantısında üyeleri arasından  üç Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter  ve  bir Muhasip  seçer. 

21.2.  Yönetim Kurulu en çok iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı defa düzenli olarak toplanır. Başkanın gerekli görmesi veya  Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin isteği üzerine her zaman toplanır. Yönetim Kurulu,  toplantılarını dilerse  dönüşümlü olarak Dernek üyesi tüzelkişilerin merkezlerinde yapabilir.

21.3. Yönetim Kurulu; Başkanın, onun yokluğunda bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar Karar Defterine geçirilerek Başkan ve diğer  toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

MADDE 22.

 

22.1. GAZBİR’i yönetir ve temsil eder ve bu hususta yürütme tasarruflarını gerçekleştirmek üzere gereken kimselere ve organlara yetki verir.

22.2. GAZBİR’in çalışma programını hazırlar, programın gerçekleşmesi için gerekli  iş ve işlemleri yapar. Yeni döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula sunar.

22.3.  Genel Kurulun verdiği karar gereğince gayrimenkul alımı ve satımı, üzerinde aynı hak  ve ipotek  tesisi işlerini  yerine getirir.

22.4.  Adli işler ve ihtilafların halli konusunda gerekenleri yapar. Ayrıca uluslararası faaliyette bulunmaya yurt dışında ki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmaya, ayrılmaya, iş birliği yapmaya karar verir.

22.5.  Gündemini tespit ederek Genel Kurulu    toplantıya çağırır.

22.6. GAZBİR büro ve  birimlerinde görev yapacak personeli atar, sözleşme yapar, gerektiğinde sözleşmeyi fesheder.

22.7. GAZBİR Tüzüğünün ve  mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar, yetkilerini kullanır.

22.8.  Kararların yerine getirilmesinde gerekli gördüğü hallerde yetkilerinin  bazılarını bir   veya bir çok kişiye devreder.

22.9. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile 250.000-TL (ikiyüzellibinTürkLirası)’ye kadar borçlanma yapabilir.

 

 

GAZBİR BAŞKANI

 

MADDE 23.

 

GAZBİR’in Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Başkan, GAZBİR’i yurt içinde, yurt dışında  temsil eder.

 

DENETLEME KURULU

 

MADDE 24.

 

Denetleme Kurulu, Genel kurul tarafından, üç yıl için gizli oyla  seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 

MADDE 25.

 

25.1. Denetleme Kurulu,  GAZBİR’in hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge ve kayıtları ile defterleri denetler, kasayı sayar ve harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.

25.2.  Denetleme Kurulu denetleme görevini  altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde  Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

25.3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Denetim Kurulunun yükümlülüğü her halde saklıdır.

 

SEKRETERYA

 

MADDE 26.

 

26.1. Ücret mukabili çalışan  GAZBİR personeli, Tüzüğün 34. maddesi  uyarınca  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak İç Tüzükle belirlenen görevleri yapmakla sorumludur. Bu görevler, Yönetim kurulunun   yetki verdiği ve kendisine karşı sorumlu tuttuğu  bir Müdür  ve gerektiğinde Müdür Yardımcılarının sorumluluğu altında yerine getirilir.

26.2. GAZBİR’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde GAZBİR  Müdür, Müdür Yardımcıları ve personel; harcama yapmaya ve  nakit para işlemlerini yürütmeye yetkilidirler. Kasa belgeleri,  Genel Sekreterin  veya Genel Sekreter Yardımcısının olurunu taşımak zorundadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

AİDAT

 

MADDE 27.

 

27.1. Üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve giderlerinin karşılanabilmesi için ödentilere eşit olarak katılmak zorundadırlar. Üyelerden 10.000,00 TL giriş ödentisi, 10.000,00 TL de yıllık ödenti alınır. Genel Kurul bu ödentileri artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

27.2. Ödentilerin alınma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

DERNEĞİN  GELİRLERİ

 

MADDE 28.

 

Derneğin gelirleri şunlardan oluşur:

28.1. Üye giriş ve yıllık aidatları,

28.2.GAZBİR’in mal varlığından elde edilen gelirler,

28.3.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

28.4. Vasiyet yolu ile intikal edecek bağışlar,

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

DEFTER VE KAYITLAR

 

MADDE 29.

 

29.1. Üye Kayıt Defteri 

29.2. Karar Defteri

29.3. Yevmiye defteri

29.4. Büyük defter

29.5. Envanter Defter

29.6. Alındı Belgesi Kayıt  Defteri

29.7. Evrak Kayıt  Defteri

 

Yukarıda sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Noter tasdikli olmak  üzere mezkur defterlerden başka defterlerin de tutulmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

MADDE 30.

 

Tüzük değişikliği. için, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin çoğunluk  uygulanır. Karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur.

 

BİRLİĞİN FESHİ

 

MADDE 31.

GAZBİR Genel Kurulu, her zaman aşağıdaki şekilde Derneğin feshine karar verebilir:

31.1. Genel Kurulun, GAZBİR’in feshine karar verebilmesi için, Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan GAZBİR üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı  dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

31.2. GAZBİR’in fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine  yazılı olarak bildirilir.

31.3. Fesih kararı ile birlikte GAZBİR’in mal varlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bırakılır.

 

TASFİYE VE İNTİKAL

 

MADDE 32.

 

GAZBİR’in tasfiyesi, mahallin en büyük amirinin göstereceği doğrultuda yapılır.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE 33.

GAZBİR Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 34.

 

Yönetim Kurulu, GAZBİR’in faaliyet çerçevesini, özellikle mevcut tüzüğü uygulama koşullarını  ve  personelin görevlerini tespit eden bir İç Yönetmelik tanzim eder.

 

MADDE 35.

 

İşbu Tüzük değişikliği 472 sayılı Medeni Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

 


 

 

 

 

Haber Başlıkları